Call US NOW 033 846 9900

Uyamemeza okaNdaba

INKULUMO YESILO NGOSUKU LOKUGUBHA IMINYAKA EYI-142 YEMPI YASE SANDLWANA NGAPHANSI KWENGQIKITHI ETHI: UKHUVETHE IMPI YESIZUKULWANE SETHU NESIDINGA SONKE

Isidalwa esingumuntu impilo yaso yonke ihlale ingumzabalazo. Lo mzabalazo uqala ezintweni ezincane uye ezintweni ezinkulu. Kuqala ekuthatheni isinqumo esiyiso, ukuhlukanisa phakathi kokubi nokuhle. Ukulalela lapho welulekwa ngabanye abantu, kungabikho ukubukelana phansi, nokuzifundisa ukuzithiba nokuba nempokophelo yokuqhamuka nesixazululo. Lona ngumzabalazo oba semqondweni ngoba uthinta amandla okukwazi ukuthatha izinqumo eziphusile. Njengesakhamuzi, ngaphandle kukaHulumeni, unawo umthwalo wokuthatha izinqumo … Read more