Notices

NOTICE TO ALL PERMISSION TO OCCUPY HOLDERS

All people, companies and other entities holding land rights on Ingonyama Trust land in terms of the Permission to Occupy (PTO) are hereby invited to approach the Ingonyama Trust Board (ITB) with view of upgrading these PTO’s into long term leases in line with Ingonyama Trust Board Tenure Policy.

The process involves resurvey of each site, preparation of a long term lease and the registration thereof. As such there are costs associated with this exercise. These can be quantified on case by case basis and upon enquiry from the ITB.

Applicants are further reminded that there are certain conditions attached to the PTO’s. Applicants in making their applications for upgrade must also produce evidence to show that they have at all material times complied with those conditions in particular the levy payment. If they have not complied, they must ensure that they so comply simultaneously with the upgrade application.

Further information can be obtained from Ms Zama Mkhize contactable by telephone on 033 846 9951, or per email to mkhizeza@ingonyamatrust.org.za alternatively Mr Simpiwe Mxakaza on 033 846 9918, or per email to mxakazas@ingonyamatrust.org.za.

You can give us your contact details through completing the form below.

Tenure Upgrade Project

ISIMEMO KUBOBONKE ABANIKAZI BAMA “PERMISSION TO OCCUPY (PTO)” EMHLABENI ONGAPHANSI KWENGONYAMA TRUST

Bonke abantu, izinkampani kanye nezinye izinhlaka ezinamalungelo omhlaba ngaphansi kohlelo lwama “Permission to Occupy” (PTO) emhlabeni ongaphansi kweNgonyama Trust bayanxuswa ukuba bathintane ne Ngonyama Trust Board (ITB) ngenhloso yokuba lamalungelo abo omhlaba aphuculwe ngokwezinga, enziwe i “lease” yesikhathi eside. Lokhu kuhambisana nenqubomgomo yeNgonyama Trust Board (ITB) elawula amalungelo abantu emhlabeni wobukhosi.

Loluhlelo lubandakanya ukubuyekezwa kokudatshulwa (survey) kwaloyomhlaba othintekayo, ukubhalwa kwe “lease” yesikhathi eside, kanye nokubhaliswa kwayo ngokusemthetheweni eminyangweni efanele kahulumeni. Ngaleyondlela kunezindleko ezincike kuloluhlelo. Ubungako bazo bungalinganiswa odabeni ngalunye, lapho umfakisicelo ngamunye efaka imibizo.

Abafakizicelo bayakhunjuzwa ukuthi ama PTO anemibandela ebhaliwe kuwo. Kuzomele lapho befaka izicelo balethe ubufakazi bokuthi bayilandele yonke leyomibandela. Uma beyephulile kuyomele bazimisele ukulungisa isimo ngendlela efanele lapho befaka izicelo okubhalwe ngazo lapha.

Imininingwane eyanele ingatholakala ngokuxhumana noNkosazana Zama Mkhize otholakala ku 033 846 9951, kumbe nge email ku mkhizeza@ingonyamatrust.org.za kanye noMnuz Simpiwe Mxakaza otholakala ku 033 846 9918, kumbe nge email ku mxakazas@ingonyamatrust.org.za.

NOTICE TO ALL GOVERNMENT EMPLOYEES AND RESIDENTS RESIDING ON LAND UNDER TRADITIONAL LEADERSHIP ON INGONYAMA TRUST LAND

Government employees from various government departments as well as residents residing on Ingonyama Trust land under the leadership of AMAKHOSI are advised and invited to contact their respective Traditional Council Courts or Ingonyama Trust Board regarding documents evidencing their rural residence status. These documents are ordinarily required when one registers to vote, opens a bank account, buying a cell phone or as proof to the employer that the individual concerned does indeed reside in a rural area (to those who qualify for rural allowance).

For these documents to be issued, a survey of the site / homestead in which the individual resides in will have to be done by or at the instance of the ITB. There are incidental costs attached to the exercise. The process has been prompted by various legal developments as we as various disputes among the citizens relating to land ownership and boundaries.

The information pertaining these documents will become available with effect from the beginning of 2018 from various Traditional Council Courts and Ingonyama Trust Board offices.

Further information can be obtained from Ms Zama Mkhize contactable by telephone on 033 846 9951, or per email to mkhizeza@ingonyamatrust.org.za alternatively Mr Simpiwe Mxakaza on 033 846 9918, or per email to mxakazas@ingonyamatrust.org.za.

ISAZISO KUBOBONKE ABASEBENZI BAKAHULUMENI KANYE NEZAKHAMIZI EZIHLALA EMAKHAYA NGAPHANSI KWENDAWO YOBUKHOSI ENGAPHANSI KWE NGONYAMA TRUST

Abasebenzi bakaHulumeni eminyangweni eyahlukene kanye nezakhamizi ezakhele umhlaba wobukhosi ngaphansi kweNgonyama Trust bayelulekwa futhi bayanxuswa ukuthi bathintane nezikantolo zamakhosi abo noma nomunyango weNgonyama Trust Board ukuthola imininingwane mayelana namaphepha awubufakazi bokuthi bahlala emakhaya. Lamaphepha abuye abe futhi ubufakazi obudingeka lapho kubhaliselwa khona ukuvota, ukuvula iakhawunti yasebhange, ukuthenga umakhala ekhukhwini noma ubufakazi kumqashi kulabo abathola imali yokuthi umuntu usebenza emakhaya (rural allowance).

Ukuze lamaphepha atholakale kumele kwenzeke uhlelo lokudabula umhlaba lapho umuntu ehlala khona ukuze kuklanywe kahle imingcele. Loluhlelo luzokwenziwa ngolawulo lweBhodi leNgonyama Trust (ITB). Kunezindleko ezincikane naloluhlelo. Isidingo saloluhlelo sidalwe izinguquko eziqhamuka emthethweni kanye nezinkinga eziningi ezilethwa amalunga omphakathi eziqondane nobunini bomhlaba kanye nemingcele phakathi kwezakhamuzi.

Lemininingwane izoqala ukutholakala ezinkantolo zamakhosi kanye nama ofisi eNgonyama Trust Board ukusukela kokuqala konyaka ka 2018. Mayelana nemininingwane egcwele sicela nithintane noNkosazana Zama Mkhize otholakala ku 033 846 9951, kumbe nge email ku mkhizeza@ingonyamatrust. org.za kanye noMnuz Simpiwe Mxakaza otholakala ku 033 846 9918, kumbe nge email ku mxakazas@ ingonyamatrust.org.za.

LESIMEMO SIKHISHWE NGOMYALELO WEBHODI LENGONYAMA (ITB)

20 NOVEMBER 2017