Office closure notice

Notice

Notice is hereby given that our offices will be closed for  normal business on the following dates:

21 December 2018 at 12h00

24 – 31 December 2018

02 January 2019

We will resume our normal business on Thursday 03 January 2019.

In case of emergency please contact 066 478 3646. 

The Board takes this opportunity to apologise for any inconvenience caused and wishes all its stakeholders and clients a joyous and peaceful new year.


Isaziso

Sifisa ukwazisa umphakathi esisebenzisana nawo ukuthi amahovisi ethu azobe evaliwe ngalezinkathi ezibhalwe ngenzansi.:

21 kuZibandlela 2018 ngo 12:00 emini

24 – 31 kuZibandlela 2018

02 kuMasingana 2019

Amahovisi ethu azoqala ukusebenza njengenjwayelo ngoLwesine umhla ka 03 kuMasingana 2019.

Uma kukhona isimo esiphuthumayo ningasithinta ku 066 478 3646.

IBhodi lithatha lelithuba ukuxolisa ngalesisimo. Sinifisela amaholidi anentokozo nonyaka omusha onempumelelo. 

ISSUED BY : – MS T P NDLOVU – ACTING CHIEF EXECUTIVE OFFICER